Ondergrondbeleid

HOE WERKT NIEUWDENKERS?

Een aantal klanten vertellen u hoe zij mijn aanpak hebben ervaren en welke resultaten hen dit bracht.

PROJECT: Bodemontwikkelingsbeleid. Transitie van klassiek bodembeleid naar maatschappelijk georiënteerd ondergrondbeleid. Ik was de adviseur en sparring partner voor de provincie.

OPDRACHTGEVER: Provincie Limburg

TESTIMONIAL: Ingrid Dupuits – beleidsmedewerker bodem bij Provincie Limburg:De provincie heeft gekozen voor Nieuwdenkers vanwege de brede kennis van ontwikkelingen op het gebied van ondergrond en van bodeminformatiemanagement. Daarbij beschikt Sytske over een goed analytisch vermogen en de creativiteit die nodig is bij het vormgeven van het transitieproces. De combinatie van deze kennis en vaardigheden maakten Sytske tot een geschikte sparringpartner voor de provincie. Tijdens de uitvoering van de opdracht heeft Sytske verder blijk gegeven van een hoge mate van flexibiliteit ten aanzien van de gevraagde inzet en zich steeds een betrouwbare opdrachtnemer getoond. Dit alles heeft geleid tot een plezierige samenwerking.”

“Sytske beschikt over een goed analytisch vermogen en de creativiteit die nodig is bij het vormgeven van het transitieproces”

…lees meer ->

Wat was de vraag? De Provincie Limburg herzag haar Omgevingsplan (POL) in 2014. Het lag voor de hand om meteen ook het bodem- en ondergrondbeleid te herzien. Het plaatsen van sectoraal beleid in ruimtelijk maatschappelijk context riep echter tal van deelvragen op die meer van de provincie vroegen dan ze kon behappen. Aan mij werd dan ook gevraagd om te adviseren op verschillende deelvragen en met resultaten te komen die het totale project een stap verder zouden brengen.

Wat was de aanpak? Als een sparring partner en ‘vliegende keep’ pakte ik vragen op die op dat moment in het proces speelden. Zo maakte ik een analyse van bodemvisies van andere provincies, vertaald in een advies voor de provincie Limburg. Ik stelde een enquête om gemeenten te betrekken bij het ondergrondbeleid en analyseerde de respons. Ik voerde literatuuronderzoek uit en bracht de ‘harde’ en ‘zachte’ baten van de ondergrond in beeld om de ‘business case’ ondergrond te onderbouwen. Ook analyseerde het concept-POL en koppelde de mogelijke bijdragen vanuit de ondergrond aan de opgaven.

Betrokkenheid en snel op vragen inspelen hebben producten opgeleverd die écht gebruikt konden worden

Wat was het resultaat? Het resultaat is dat de producten ook daadwerklelijk in het POL gebruikt konden worden en mede daardoor de Limburgse ondergrond een serieuze plaats in het POL heeft gekregen.